Regulamin

Bajkowy Las Pobierowo - logo

REGULAMIN DOMU GOŚCINNEGO BAJKOWY LAS

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
 1. Regulamin Domu Gościnnego Bajkowy Las i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Domem Gościnnym”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Gość deklaruje, że akceptuje każdy podpunkt niniejszego regulaminu.
 4. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 5. Regulamin Domu Gościnnego określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Gościnnego i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§2 DOBA HOTELOWA
 1. Pomieszczenie mieszkalne w Domu Gościnnym, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na noce.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Domu Gościnnym w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 4. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem recepcji i w razie utrudnień może wiązać się z dodatkową opłatą. Uprasza się o opuszczenie pokoju zgodnie z wyznaczonymi godzinami doby hotelowej.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji lub osobiście w Domu Gościnnym Bajkowy Las.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową lub sms’ową informacje niezbędne do dokonania zadatku (standardowo w przeciągu 24h lub innym wspólnie ustalonym terminie). W przypadku gdy przelew z przyczyn technicznych pomiędzy bankami może być realizowany dłużej, należy wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres e-mail: info@bajkowylas.eu
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe domu gościnnego w terminie wyznaczonym telefonicznie lub poprzez e-mail, Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.
 4. Zadatki realizowane za pomocą bonów turystycznych nie podlegają zwrotowi.
 5. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Domu Gościnnego, rezerwacja Gościa zostaje potwierdzona.
 6. W przypadku anulacji rezerwacji zadatek nie podlegają zwrotowi.
 7. Istnieje możliwość płacenia w walucie Euro po kursie 1=(aktualny kurs akceptacji waluty dostępny jest u pracownika recepcji)
 8. Podstawą do przyjęcia Gościa jest uregulowanie reszty należności wynikających z dokonania rezerwacji przez Gościa w recepcji.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 10. Osoby niezarejestrowane w Domu Gościnnym mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 8:00 do 21:00.
 11. Dom Gościnny może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika domu gościnnego lub innych osób przebywających w Domu Gościnnego, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Domu Gościnnego.
 12. Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 13. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 14. W przypadku opuszczenia przez Gościa Domu Gościnnego we wcześniejszym terminie niż wcześniej ustalono w rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 15. W przypadku nieprzybycia Gościa do Domu Gościnnego w terminie rezerwacji, Dom Gościnny nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 § 4 USŁUGI
 1. Dom Gościnny świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Domu Gościnnego niezwłoczną reakcję.
 2. Na życzenie Gościa Dom Gościnny świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • wypożyczenie sprzętu plażowego (jeśli jest dostępny)
  • wypożyczenie żelazka (jeśli jest dostępne)
  • wypożyczenie łóżeczka dziecięcego (jeśli jest dostępne)
 3. Na życzenie Gościa Dom Gościnny świadczy odpłatnie następujące usługi:
  • pranie – 20zł
 § 5 WYPOŻYCZANIE ROWERÓW
 1. Dom gościnny Bajkowy Las umożliwia swoim gościom wypożyczanie rowerów.
  Z rowerów można korzystać po przybyciu, zameldowaniu i uregulowaniu należności wynikających z rezerwacji.
 2. Do rowerów wydawane są zabezpieczenia umożliwiające zapięcie roweru.
 3. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości 1000zł.
 4. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru.
 5. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru.
 6. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 7. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Domu Gościnnego Bajkowy Las z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 8. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
 9. W przypadku nie zwrócenia roweru, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 10. Jeżeli pracownik Hotelu uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Domu Gościnnego Bajkowy Las oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.
 12. Wypożyczając rower Wypożyczający godzi się na:
  a. Warunki niniejszego regulaminu
  b. W przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za wszelkie szkody bierze Wypożyczający będący jej prawnym opiekunem.
  c. osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami
  d. Wypożyczający zobowiązuje się do korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  e. zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia tj. Domu Gościnnego Bajkowy Las wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu.
  f. zakazuje się użyczania roweru osobom trzecim.
  g. niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi Domu Gościnnego i odstawienia roweru do Domu Gościnnego w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterek roweru.
  h. zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze.
  i. pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego.
  j. W przypadku gdy wartość zniszczeń wypożyczonego roweru przekracza jego wartość lub w przypadku jego kradzieży, wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego roweru o wartości min. 1000zł
 § 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU GOŚCINNEGO
 1. Dom Gościnny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży jakiejkolwiek innej własności, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty zostały pozostawione przez gościa w pokoju lub na terenie obiektu bez opieki Gościa.
 2. Dom Gościnny nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 3. Dom Gościnny nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Domu Gościnnego.
 § 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Gościnnego pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci niezależnie o ich wieku.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Domu Gościnnego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
 3. Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Dom Gościnny może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Gościnnego, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Gościnnego.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć urządzenia elektryczne, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
§ 8 RZECZY POZOSTAWIONE
 1. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Dom Gościnny przechowa je przez okres tygodnia.
 2.  Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
§ 9 CISZA NOCNA
 1. W Domu Gościnnym obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 08:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Domu Gościnnego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
 3. Dom Gościnny ma prawo nałożyć karę 500zł z tytułu zakłócania ciszy nocnej pod groźbą natychmiastowego odmówienia świadczenia usług (paragraf 9.4)
 4. Dom Gościnny może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę niezależnie od godziny. W przypadku odmowy dalszego świadczenia usług przez Dom Gościny z winy Gościa, Gość zobowiązuje się do natychmiastowego spakowania swoich rzeczy i opuszczenia terenu ośrodka. W przypadku odmowy dalszego świadczenia usług przez Dom Gościnny z powodu naruszenia regulaminowej ciszy nocnej przez Gościa, pobyt ulega natychmiastowemu skróceniu. Dom Gościnny nie zwraca kosztów opłaconej rezerwacji, która została przerwana przez nieprzestrzeganie niniejszego paragrafu przez Gościa.

§ 10 Warunki akceptacji zwierząt w Domu Gościnnym

 1. W Domu Gościnnym akceptujemy pobyt zwierząt po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem recepcji i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego pilnowania swoich zwierząt w Domu Gościnnym.
 2. Poruszanie się po terenie obiektu ze zwierzęciem jest dozwolone jedynie trzymając zwierzę na smyczy.
 3. Nie wolno pozostawiać zwierząt w lokalach bez opieki.
 4. Dom gościnny rezerwuje sobie prawo do anulacji rezerwacji w przypadku przybycia ze zwierzęciem bez uprzedniego ustalenia o jego przywiezieniu.
 5. Dom gościnny rezerwuje sobie prawo do anulacji rezerwacji  również w trakcie jej trwania w przypadku niestosowania się do któregokolwiek z powyższych zaleceń odnośnie warunków akceptacji zwierząt w Domu Gościnnym.

 § 11 Warunki szczególne na czas trwania pandemii COVID-19 w Domu Gościnnym:

 1. Na czas trwania pandemii COVID-19, obowiązuje zakaz zapraszania przez gości swoich znajomych z innych obiektów. Na terenie Domu Gościnnego mogą przebywać jedynie osoby będące aktualnymi gośćmi Domu Gościnnego.
 § 12 Siła Wyższa – anulacje

Dom Gościnny zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji w przypadku wystąpienia siły wyższej.

 § 13 Postanowienia dodatkowe
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek.
 2. W Domu Gościnnym obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. Koszt odświeżenia pokoju wynosi 500 zł.
 3. W Domu Gościnnym obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Dom gościnny bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Domu Gościnnym.
 4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 5. Zagubienie kluczy wiąże się z karą w wysokości 100 zł.
 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Dom Gościnny Bajkowy Las z  siedzibą w Pobierowie ul. Wojska Polskiego 50, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Domu Gościnnym.
 7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Domu Gościnnego akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Domu Gościnnego, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Domu Gościnnego.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Domu Gościnnego pisemnie na adres e-mail:  info@bajkowylas.eu
 11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Domem Gościnnym jest sąd właściwy dla siedziby głównej Domu Gościnnego Bajkowy Las.